Naturvärdes­bedömning

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Grundläggande naturvärdes­bedömning

I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.
Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.
Godkänt test ger kompetensbevis i för utbildning i Naturvärdesbedömning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i lektionssal och i fält
 • 2 dagars utbildning
 • Målgrupp är personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc)
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn.

Följande tas upp i Naturvärdes­bedömning

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

 • Topografi och markförhållanden
 • Hydrologi
 • Beståndsklimat Trädskiktets sammansättning och karaktär
 • Träd med speciella egenskaper
 • Olika former av död ved
 • Växttäcke/bördighet
 • Naturlig störningsdynamik
 • Historiskt nyttjande

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för naturvärdes­bedömning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.