Grundläggande Naturvärdesbedömning

Om utbildningen

I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdes­bedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.
Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdes­bedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.
Ett kompetensbevis utfärdas efter godkänt test i Grundläggande Naturvärdes­bedömning som är ett krav enligt PEFC för vissa personal­kategorier och entreprenörer.
Enligt PEFC:s krav behöver kompetens­beviset för naturvärdesbedömning förnyas efter 5 år.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Ute i lektionssal och i fält
Omfattning 2 dagar
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:
  • Topografi och markförhållanden
  • Hydrologi
  • Beståndsklimat
  • Trädskiktets sammansättning och karaktär
  • Träd med speciella egenskaper
  • Olika former av död ved
  • Växttäcke/bördighet
  • Naturlig störningsdynamik
  • Historiskt nyttjande
  • Risker & säkerhet

Målgrupp

Målgrupp är personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc)

Förkunskapskrav

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn.

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för utbildning i grundläggande naturvärdes­bedömning.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder