Skogsmaskin­förare

Guide om yrket, lön & utbildning

Maskinförare inom skogsbruk

Att arbeta som skogsmaskinförare, som även kallas maskinförare, skördarförare eller skotarförare, är ett spännande och utvecklande yrke som innefattar mycket mer än att bara köra maskin – du har som skogsmaskinförare ansvar för och är involverad i en stor del av skogsbruket.
Arbetet som skogsmaskinförare kräver därför såväl ansvarskänsla som kunskap om natur och teknik, i tillägg ställs det också krav på att du ska kunna arbeta självständigt.

Utbilda dig till skogsmaskin­förare!

Skogsbruk­stekniker - Yrkeshög­skola (300 YH p)

Kostnadsfri och CSN-berättigad

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Skogsbruks­tekniker har tagits fram i samverkan med skogs­bruket och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen.

Utbildningen passar perfekt för dig som vill bli skogsmaskins­förare, arbets­ledare, virkes­köpare och planerare, eller som ska driva eget skogsvårds­företag.

Skogs­branschen är i stort behov av fler maskin­förare och det finns mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Om yrket

Som skogsmaskinsförare har du ansvar för både planering och uppföljning, såväl inom det praktiska arbetet som inom natur- och miljöarbetet. Det faktum att kraven på hållbart skogsbruk har ökat de senaste åren gör att skogsmaskinförarens yrkesroll också har förändrats i takt med detta. Du kan till exempel ha som arbetsuppgift att gallra ut rätt träd för att hjälpa skogens tillväxt eller att reparera skogsmaskinen.

Arbetet görs med modern teknik som underlättar arbetsprocessen samtidigt som den gör att resultaten blir bättre. Som skogsmaskinförare får du ett stimulerande och utmanade yrke!

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för skogsmaskinförare är mycket goda, då det finns en brist i branschen som förväntas bli högre då många maskinförare kommer gå i pension. Arbetsförmedlingens prognos är att efterfrågan på förare av jordbruks- och skogsmaskiner väntas bli större än tillgången det närmaste året.

Arbetsgivare

Aktörer som anställer skogsmaskinförare är skogsbolag, skogsentreprenörer, och skogsägarföreningar. Exempelvis Stora Enso Skog, SCA skog, BillerudKorsnäs, Sveaskog, Holmen, Södra Skogsägarna, Siljan Skog m.fl.

Lön

Hur mycket man tjänar baseras på arbetsuppgifter samt erfarenheter i yrket, med grundlön samt tillägg för obekväm arbetstid – s.k skiftkörning förekommer i arbetslagen. Baserat på statistik från SCB är snittlönen för skogsmaskinförare är 30 400 kr (Yrkesgrupp: Förare av jordbruks- och skogsmaskiner).

Arbetsuppgifter

Skördaroperatör

Skördare är den maskin som alltid kommer först på plats till en avverkning eller gallring. Skördarens arbetsuppgifter är att planera och att utföra gallringen eller slutavverkningen. Skördaroperatör – som även kallas för skördarförare, planerar området som skall köras och avverkar skogen i olika sortiment som apteras till timmer och massaved beroende på virkeskvaliteter, diameter och längder. Operatörerna av en skördare måste kunna ta hänsyn till natur, miljö, vatten, kultur – miljö och fornlämningar samt att veta vilka träd som skall sparas ur naturvårdssynpunkt. Att köra en skördare är både häftigt och ansvarsfullt arbete. Det sägs att en skördarförare tar fler beslut per tidsenhet än en stridspilot. Med dagens skördare klarar vi att avverka 70 – 90 träd i timmen vid slutavverkning.

Gallring
Gallring görs med maskiner som man tar bort träd av sämre kvalitet. Detta görs för att öka tillväxten bland de stammar som man lämnar kvar för att ge ett kraftigare och värdefullare träd och skogar tills att det har hunnit bli dags för slutavverkning. Gallringen kan göras ett par gånger på samma skog, normalt gallrar man den första gången när skogen är cirka 30 år gammal. Genom att röja och gallra kan nettovinsten öka med 60 000 kr per hektar under en omloppstid.

Slutavverkning
I en trakthyggesbrukets cykel är slutavverkning det sista steget som görs – då man med skördare avverkar ett begränsat område skog helt och hållet. Det finns huvudsakligen tre former av slutavverkning: kalhuggning, fröträdsställning och skärm- eller timmerställning.

Skotaroperatör

Skotarförararens arbete är att transporter den avverkade skogen, som är apterad av skördaren i olika timmer och massasortiment ut till en bilväg och sorterar upp den i olika virkesvältor (avlägg). Skotaren är byggd för att klara körning med full last i terräng och är oftast utrustad med band och slirskydd för att minimera marktryck och att öka skotarens framkomlighet. Som skotarförare ställs höga krav av dig som person, så att du kan ta hänsyn till natur, miljö, vatten, kultur och fornlämningar.

Skotning
En skotarförare gör runt 100 000 krancykler per år, därför finns mycket att tjäna på förbättringar av skotningsarbetet. Planera för förberedelser och information: hur man börjar en ny trakt, tomkörning och lastning, lastningsteknik och körning med last och smart körning på trakten.

Virkesavlägg
Virket mellanlagras vid bilväg för senare transport till massaindustri, sågverk, värmeverk och andra förbrukare i s.k virkesavlägg. Virkesavläggets placering och utformning planeras så att virket kan hanteras säkert och rationellt. Vältans placering organiseras så att lastbilen kan hämta virket på plan mark vid vägen utan sidolut. Vältan placeras gärna så att skotaren kan lossa virket från skogssidan utan att behöva köra upp på vägen. Det finns mycket tid att spara med ett genomtänkt virkesavlägg.

Lediga jobb

Gröna Jobb
Skogliga jobb
Stora Enso - Lediga tjänster
SCA - Karriär
Holmen - Karriär
Billerud - Lediga tjänster
Sveaskog - Karriär
Blocket Jobb - Skogsmaskinförare

Våra samarbets­partners